لیست نیازها

انجمن نیکوکاری امید کمال

ليست نيازهای انجمن نيکوکاری اميد کمال به شرح ذیل اعلام میگردد :

- خوابگاه دانش آموزی کمال بازرگان کرمان

- خوابگاه الزهراء جيرفت

- دانشجويان تحت پوشش انجمن

- تجهيزات اداری

- احداث مجتمع آموزشی _ خوابگاهی امید کمال

- متفرقه