مشخصات مجتمع آموزشي _ خوابگاهي اميد كمال

مشتاقان علاقه‌مند به مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی خوابگاهی امید کمال می توانند با پرداخت هزینه بخش معینی از ساختمان، آن قسمت را به نام خود یا یکی از درگذشتگان مرحومشان نامگذاری نمایند.