مقادير مورد نياز ميلگرد

ميلگرد مورد نياز براي ادامه ساخت پروژه مجتمع آموزشي _ خوابگاهي انجمن نيكوكاري اميد كمال به مساحت 5/000 متر مربع كه تا اين مرحله سقف زير زمين آن به اتمام رسيده است.

مقدار مورد نياز انواع ميلگرد 112/400 تن به مبلغ كل 1/557/820/000 ريال شامل :

1- 2400 كيلو ميلگرد 25 ، هر كيلو 14/300 ريال به مبلغ 34/320/000 ريال

2- 22000 كيلو ميلگرد 20 ، هر كيلو 14/000 ريال به مبلغ 308/000/000 ريال

3- 22000 كيلو ميلگرد 18 ، هر كيلو 14/000 ريال به مبلغ 308/000/000 ريال

4- 22000 كيلو ميلگرد 14 ، هر كيلو 14/000 ريال به مبلغ 308/000/000 ريال

5- 22000 كيلو ميلگرد 10 ، هر كيلو 13/250 ريال به مبلغ 291/500/000 ريال

6- 22000 كيلو ميلگرد 8 ، هر كيلو 14/000 ريال به مبلغ 308/000/000 ريال

صميمانه خواهشمنديم به اطلاع دوستان و آشنايان برسانيد هر كس هر فعاليتي مي تواند در اين خصوص به عمل آورد.