تجهيزات اداری

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

 

ردیف نام کالا تعداد / مقدار
قيمت واحد (به ريال) برآورد قیمت (ريال)
1

هزينه ساخت صندوق صدقات ويژه سالنهاي عمومي

50 عدد

3/000/000 ريال

150/000/000 ريال

2

هزينه ساخت صندوق صدقات فلزي

100 عدد

200/000 ريال

20/000/000 ريال

3

هزينه ساخت صندوق صدقات روميزي mdf

50 عدد

1/500/000 ريال

75/000/000 ريال


چاپ   ایمیل