ارائه خدمات آموزشی

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

- تقبل هزینه کلاسهای آموزش زبان

- تقبل هزینه کلاسهای تقویتی

- پرداخت هزینه خرید کتابهای درسی و کمک درسی و لوحهای فشرده

- تدریس داوطلبانه

- تأمین هزینه لوزام التحریر


چاپ   ایمیل