شماره حساب ها

انجمن نيکوکاري اميد کمال-OMID KAMAL Charity

- بانك آينده: 0201508120002

- بانك اقتصاد نوین: 274185043007781

- بانك پاسارگاد: 20038100101553071

- بانك پارسیان: 8102923

- بانك تجارت: 2271340446

- بانك توسعه و تعاون:28113112154451

- بانك رفاه:17050005

- بانك رسالت: 301/2662666/1

- بانك سامان: 1-77800000-810-9051


- بانك سپه:21447111

- بانك شهر: 700790322245

- بانک صادرات: 0103186900000

- بانک کشاورزی: 553442097

- بانک مسکن: 310011392720

- بانک ملی: 0104621261005

- بانک ملت: 1884859863

- شماره كارت ملت: 6104337770121463


چاپ   ایمیل