نتايج كنكورگزارش موفقيت دانش آموزان خوابگاه هاي انجمن نيكوكاري اميد كمال در كرمان و جيرفت ، در دوره هاي روزانه دانشگاه هاي دولتي ، نيم سال اول سال تحصيلي 95 – 1394 به شرح زير به اطلاع مي رسانيم :


1- هوشبري (1 نفر)

2- مهندسي برق (2 نفر)

3- مهندسي نرم افزار كامپيوتر (1 نفر)

4- مهندسي بهداشت محيط (3 نفر)

5- ادبيات زبان انگليسي (1 نفر)

6- مهندسي منابع طبيعي (1 نفر)

7- كارشناسي حسابداري (1 نفر)